Voice of Mary
瑪利亞之聲
 
澳門天主教堂 - 節錄自「澳門知識叢書《澳門天主教堂》 呂志鵬 黃健威」
 
 
大堂區
 
大堂(主教座堂) 播放
玫瑰聖母堂 播放
 
 
望德堂區
 
望德聖母堂 播放
聖彌額爾小堂 播放
聖母雪地殿教堂 播放
 
 
花王堂區
 
聖安多尼堂 播放
望廈聖方濟各堂 播放
 
 
風順堂區
 
聖老楞佐堂 播放
聖若瑟修院和聖堂 播放
聖奧斯定堂 播放
 
 
花地瑪堂區
 
花地瑪聖母堂 播放
聖若瑟勞工主保堂 播放
 
 
嘉模堂區
 
氹仔嘉模聖母堂 播放
 
 
聖方濟各堂區
 
路環聖方濟各堂 播放
九澳七苦聖母小堂 播放